sábado, 24 de diciembre de 2011

Los Chinos según Liu Zheng

The Chinese according to Liu Zheng


Rural Boy in School Uniform, Fengxiang, Shaanxi Province 2000


An Actress of Hebei Opera, Huoshentai, Henan Province 2000


An Old Peking Opera Actor Playing a Female Role 1995


Chinese acrobats


Folk Entertainer, Lingqiu County, Shanxi Province,1995


Peking Opera Actress Holding Fan, Beijing 1996


Qi Gong Performance, Wutai Mountain, Shanxi Province, 1998


Three Country Strippers, Houshentai, Henan Province 2000


Three Elderly Entertainers, Beijing 1995


Two Dancers, Beijing 2007


Two Homeless Boys, Beijing 1998


Two Miners, Datong, Shanxi Province 1996


Two rich men on New Year's eve


Warrior on a Donkey, Longxian, Shaanxi Province, 1999EscuchaListen
Lester Young·'Back to the land'